Obchodné podmienky

BKrea s.r.o.
so sídlom Laborecká 1866/29, 066 01 Humenné

IČO: 54561752 | DIČ: 2121715112

pre predaj tovaru prostredníctvom online obchodu umiestneného na internetovej adrese https://www.najoznamenie.sk

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky„) právnickej osoby BKrea s.r.o., so sídlom Laborecká 1866/29, 066 01 Humenné, Slovenská republika, zapísanej v v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 43965/P (ďalej len „predávajúci„) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva„) uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len „kupujúci„) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim uskutočňovaný na internetovej adrese https://www.najoznamenie.sk, a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len „webové rozhranie obchodu„).

2. Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky predávajúceho umiestnenej na adrese https://www.najoznamenie.sk (ďalej len „webová stránka„) a ďalšie súvisiace právne vzťahy. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

3. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.

5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

1. Na základe registrácie kupujúceho uskutočnenej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len „užívateľský účet„). Keďže to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií potrebných k prístupu do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 1 rok nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

1. Webové rozhranie obchodu obsahuje služby spojené s výrobou svadobných oznámení, tlačovín, tričiek s potlačou, magnetiek, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú konečné. V cene ponúkaného tovaru nie je zahrnuté dopravné a balné, pokiaľ to nie je výslovne stanovené u konkrétneho tovaru inak. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dojednaných podmienok. Všetky ponuky predaja tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadne tohto tovaru.

2. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

3. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

– objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

– spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a

– informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka„).

4. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to i s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Odoslať objednávku“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdŕžaní objednávky toto obdŕžanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho”).

5. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky).

6. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

7. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili kúpnu zmluvu (vrátane obchodných podmienok).

8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

9. Kupujúci si je vedomý nutnosti dôkladnej kontroly textu – po obsahovej i gramatickej stránke. Predajca za chyby nájdené po odsúhlasení a po vytlačení nezodpovedá.

CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

– bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho IBAN: SK96 8330 0000 0021 0219 8467, vedený vo Fio Banka a.s. – pobočka zahraničnej banky (ďalej len „účet predávajúceho“). Žiadame zákazníkov, aby neuhrádzali objednávku pred obdržaním faktúry

– v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke

– v hotovosti na odbernom mieste určenom po dohode s dodávateľom.

2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

3. Ak si zákazník nechá vyhotoviť novú grafiku, teda neobjednáva z už pripravených a ponúkaných vzorov, ale vyhotovuje sa mu nový vzor, uhradí cenu za grafické spracovanie nového vzoru vo výške, ktorá sa odvíja od náročnosti návrhu. Cena za spracovanie nového grafického návrhu je však stále minimálne =10,-€.

4. Úprava textu je v cene svadobného oznámenia. Iné grafické úpravy sú do určitej miery možné v závislosti od oznámenia. Tieto úpravy sú spoplatnené podľa ich náročnosti, minimálne však sumou =5,-€.

5. V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 14 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy (odsúhlasenia náhľadov pre tlač a súhlas s tlačou).

6. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

7. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (článok 3.5), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.

8. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nemožno vzájomne kombinovať.

9. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadne platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu faktúru. Predávajúci nie je platcom dane z pridanej hodnoty. Faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „občiansky zákonník“), nemožno mimo iného odstúpiť od kúpnej zmluvy na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu, od kúpnej zmluvy na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak porušil spotrebiteľ ich originálny obal, a od kúpnej zmluvy na dodávku novín, periodík a časopisov.

2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v článku 5.1 alebo o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 53 odst. 7 občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu preukázateľne doručené do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, a to na adresu prevádzky predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@najoznamenie.sk.

3. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa článku 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do 14 pracovných dní od odoslania odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený a neopotrebovaný – nepoužitý, v pôvodne dodanom množstve a, ak je to možné, v pôvodnom obale.

4. V lehote desiatich (10) dní od vrátenia tovaru kupujúcim podľa článku 5.3 obchodných podmienok je predávajúci oprávnený vykonať preskúmanie vráteného tovaru, najmä za účelom zistenia, či vrátený tovar nie je poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný.

5. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa článku 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci zaplatenú finančnú čiastku kupujúcemu najneskôr do desiatich (10) dní od skončenia lehoty na preskúmanie tovaru podľa článku 5.4 obchodných podmienok, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť zaplatenú finančnú čiastku v hotovosti už pri vrátení tovaru kupujúcim.

6. Kupujúci berie na vedomie, že ak tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknuté. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

PREPRAVA A DODANIE TOVARU

1. Spôsob doručenia tovaru určuje predávajúci, ak nie je v kúpnej zmluve stanovené inak. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

2. Predávajúci je podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke a kupujúci je povinný prevziať tovar pri dodaní. Ak neprevezme kupujúci tovar pri dodaní, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto neodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky, nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru spĺňala všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadom porušenia obalu zásielky nemôže byť braný ohľad.

5. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť dodacie podmienky predávajúceho.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA

1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanovením § 612 a nasl. Občianskeho zákonníka).

2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je v zhode s kúpnou zmluvou, najmä , že je bez vád . Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi zverejnenej reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

3. V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou ( ďalej len “ rozpor s kúpnou zmluvou “ ), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou. Ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.  Kupujúci je povinný si tovar pri prevzatí riadne skontrolovať a prípadné nezrovnalosti bezodkladne s predávajúcim riešiť. Kupujúci si je vedomý toho, že tovar má uchovávať na suchom mieste, mimo dosahu svetla a vyššej teploty. Za škody spôsobené nesprávnym uskladnením (uložením) a tiež za mechanické škody spôsobené samotným kupujúcim predávajúci zodpovednosť nepreberá.

4. Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese Laborecká 1866/29, 066 01 Humenné.

REKLAMÁCIE

Podľa Slovenskej obchodnej inšpekcie má každý spotrebiteľ právo na výrobky a služby v bežnej kvalite, ako aj právo na uplatnenie reklamácie. Povinnosti predávajúcich v reklamačnom konaní upravuje Občiansky zákonník zákonom č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov a zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Je našou zákonnou povinnosťou vybaviť prípadnú reklamáciu vášho tovaru v súlade so všetkými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Vašou povinnosťou ako kupujúceho, je tovar po prevzatí riadne prekontrolovať a zistiť prípadné chyby a vady na nami dodanom výrobku. V prípade odhalenia chyby, alebo vady je vašou povinnosťou túto skutočnosť bezodkladne oznámiť nám ako dodávateľovi a to mailom alebo písomnou formou. Ako prevádzkovateľ e-shopu najoznamenie.sk neručíme a nenesieme zodpovednosť za závady vzniknuté prepravcom pri preprave tovaru. V takom prípade je potrebné spísať reklamačný zápis priamo s prepravcom.

Pre chyby tlače zistené pri prevzatí je potrebné uplatniť výhrady (reklamáciu) bezodkladne.

Vzhľadom na špecifiká predaja prostredníctvom e-shopu je nemožné zabezpečiť, aby nevznikli farebné odchýlky medzi zobrazením na monitore zákazníka a vytlačenými produktmi. Reklamáciu nie je možné teda uplatniť na farebné odchýlky produktov vzhľadom k obrázkom na internete. Rovnako nie je možné uplatniť reklamáciu na chyby v texte zistené po vytlačení – výsledná podoba tlačovín je odsúhlasená zákazníkom a zákazník si je vedomý zodpovednosti za kontrolu textu pred vytlačením po obsahovej i gramatickej stránke.

Podľa zákonníka sa záruka nevzťahuje na chyby, ktoré vznikli prirodzeným opotrebením alebo nesprávnym používaním veci. Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál sa totiž nepovažuje za vadu.

Charakteristickým prirodzeným opotrebením pre potlačený tovar je vyblednutie.

Rovnako sa reklamácia nevzťahuje na vady spôsobené objednávateľom vzniknuté používaním, nesprávnym skladovaním, nesprávnou údržbou, zásahom objednávateľa alebo tretej osoby, či mechanickým poškodením.

Vady vzniknuté bežným používaním, na ktoré sa nevzťahuje reklamácia:

Svadobné tlačoviny:

V prípade všetkých nami predávaných potlačených produktov neručíme za vady na výrobku spôsobené používaním výrobku/výrobkov, ako napríklad vyblednutie farieb, zníženie kvality a štruktúry podkladového papiera v dôsledku:

– vystaveniu príliš vysokej/nízkej teplote
– vystavenia slnečnému žiareniu
– neprirodzeného mechanického opotrebenia
– pretrhnutia či poškodeniu spôsobeného neprimeranou manipuláciou s výrobkom

Etikety (nálepky/samolepky)

V prípade všetkých nami predávaných etikiet (nálepiek/samolepiek) neručíme za vady na výrobku spôsobené používaním výrobku/výrobkov, ako napríklad vyblednutie farieb, zníženie kvality a štruktúry lepiaceho podkladu v dôsledku:

– vystaveniu príliš vysokej/nízkej teplote
– vystavenia slnečnému žiareniu
– neprirodzeného mechanického opotrebenia spôsobeného nadmerným odlepovaním/ prelepovaním samolepky
– rôznych narušení povrchu samolepiek spôsobených ich umiestnením na povrchy predmetov, ktoré sú vystavené pravidelnému mechanickému, alebo inému opotrebeniu (treniu, ošúchaniu a pod.)
– pretrhnutia samolepiek spôsobeným neprimeranou manipuláciou s výrobkom.

Pri spôsobe, akým sú etikety rezané, môžu po okrajoch vzniknúť malé nepresnosti alebo nerovnosti. Na tieto sa nevzťahuje reklamácia. Rozmer etikiet je udávaný s toleranciou +/- 1-1,5mm spôsobenou orezom. Na tento rozdiel v rozmere sa reklamácia nevzťahuje

Reklamácia sa nevzťahuje na oznámenia s Vašou fotografiou.

Za obsah a kvalitu fotografie nesie plnú zodpovednosť objednávajúci. Predajca kvalitu fotografie neupravuje. Upravuje jedine veľkosť (zväčšenie, zmenšenie) fotografie dodanej objednávateľom, prípadne túto zosvetľuje alebo ztmavuje, ak to . Túto úpravu ako aj umiestnenie schvaľuje objednávateľ schválením náhľadov zaslaných na odsúhlasenie.

Špecifiká predaja cez e-shop.

Kupujúci si je vedomý skutočnosti, že kupuje tovar prostredníctvom e-shopu. Náhľady jednotlivých tlačovín na schválenie sú zobrazované na monitore/displeji kupujúceho. Každý monitor/displej môže zobrazovať farby odlišne a to kvôli v závislosti od zariadenia a od špecifických nastavení každého monitora/displeja. Túto skutočnosť nie je možné ovplyvniť. Preto sa farba výslednej tlače môže odlišovať od zobrazenia na monitore/displeji kupujúceho. Tieto farebné rozdiely (vzhľad tlačoviny zobrazený na obrazovke/displeji kupujúceho a vzhľad hotovej tlače) sú špecifikom tohto spôsobu predaja a nevzťahuje sa na ne reklamácia. Svadobné tlačoviny sú potláčané z jednej strany a druhá zostáva biela, pokiaľ z popisu tlačoviny priamo nevyplýva, že ide o obojstrannú potlač. Netlačíme na farebné a ani kraftové (rustikálne, ručne robené a pod.) papiere.

Pokiaľ si objednávajúci chce byť 100% istý vzhľadom a farebnosťou oznámenia, môže využiť možnosť objednať si vzorku oznámenia.

Postup pri reklamácii produktov:

Mailom na našu adresu – info@najoznamenie.sk alebo písomne na adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach nám oznámte zistené skutočnosti.

Uveďte:

Meno a priezvisko zákazníka.
Popis vady.
Identifikácia objednávky – číslo objednávky.
Kontakt na vás.

V prípade uznanej reklamácie, keď je možné reklamáciu vybaviť vytlačením nových tlačovín podľa parametrov objednávky (chyby tlače), bude tak po dohode urobené v najkratšej možnej dobe.

V prípade uznanej reklamácie, ktorú nie je možné vybaviť vytlačením nových tlačovín, bude alikvotná časť sumy za objednávku vrátená na účet, z ktorého bola objednávka uhradená.

ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

2. Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru ) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene použiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu.

3. Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné užívať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.

4. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s ich určením.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ

1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č 101/2000 Zb . , O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, datum svadby, dátumy uvedené na jednotlivých tlačovinách potrebné pre daný štýl, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty a telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako “ osobné údaje “).

3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení predávajúcemu a pre realizáciu reklamy zobrazením hotového produktu na stránkach predávajúceho.

4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu či facebookovej stránky obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.

6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov. Kupujúci prehlasuje, že bol poučený o tom, že súhlas so spracovaním osobných údajov môže vo vzťahu k predávajúcemu odvolať písomným oznámením doručeným na adresu predávajúceho.

8. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ ( článok 9.5 ) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

– požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,

– požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav. Najmä sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Ak je žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety zistená oprávnenou, predávajúci alebo spracovateľ odstráni okamžite závadný stav. Ak predávajúci alebo spracovateľ žiadosti nevyhovie, má kupujúci právo obrátiť sa priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie kupujúceho obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.

9. Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

10. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

DORUČOVANIE

1. Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa výberu odosielateľa). Kupujúcemu je doručovaný na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho užívateľskom účte.

2. Správa je doručená:

– v prípade doručovania elektronickou poštou okamihom jej prijatia na server prichádzajúcej pošty; integrita správ zaslaných elektronickou poštou môže byť zabezpečená certifikátom,

– v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb prevzatím zásielky adresátom,

– v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb tiež odmietnutím prevzatia zásielky, ak odoprie  adresát (prípadne osoba oprávnená za neho zásielku prevziať) zásielku prevziať,

– v prípade doručovania prostredníctvom prevádzkovateľa poštových, doručovacích služieb uplynutím lehoty desiatich (10) dní od uloženia zásielky a dania výzvy adresátovi na prevzatie uloženej zásielky, ak dôjde k uloženiu zásielky u prevádzkovateľa poštových, doručovacích služieb, a to aj v prípade, že sa adresát o uložení nedozvedel.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ak vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný ( zahraničný ) prvok , potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

2. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia a činnosť predávajúceho nepodlieha inému povoľovania. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad.

3. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné , alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje . Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení . Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy alebo obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

4. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

5. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie Laborecká 1866/29, 066 01 Humenné, Slovenská republika, adresa elektronickej pošty info@najoznamenie.sk , telefón +421 950 710 839.

V Humennom dňa 15. 7. 2018